Худалдаа

Борлуулалтын ерөнхий нөхцөл

1. Нэр томъёо хэрэглэх.Худалдагчаас нийлүүлэх бараа (бараа) ба/эсвэл үйлчилгээ (үйлчилгээ) худалдах тухай Худалдагч ба худалдан авагчийн хооронд байгуулсан гэрээ (гэрээ) нь бусад бүх нөхцөл, болзолыг (түүний дотор ямар нэг нөхцөл, нөхцөлийг оруулаад) эдгээр нөхцлөөр хийгдэнэ. Худалдан авагч нь аливаа худалдан авалтын захиалга, захиалгын баталгаа, техникийн тодорхойлолт эсвэл бусад баримт бичгийн дагуу өргөдөл гаргах гэж байна).Эдгээр нөхцөл нь худалдагчийн бүх борлуулалтад хамаарах бөгөөд бичгээр тохиролцож, худалдагчийн албан тушаалтан гарын үсэг зураагүй тохиолдолд аливаа өөрчлөлт ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй.Худалдан авагчийн захиалга, бараа, үйлчилгээний үнийн саналыг хүлээн авах бүрийг Худалдан авагч эдгээр нөхцлийн дагуу бараа ба/эсвэл үйлчилгээг худалдан авах санал гэж үзнэ.Худалдагч худалдан авагчид захиалгын мэдэгдлийг илгээх хүртэл ямар ч гэрээ байгуулагдахгүй гэсэн үндэслэлээр аливаа үнийн саналыг өгдөг.

2. Тодорхойлолт.Бараа/үйлчилгээний тоо хэмжээ/тодорхойлолт нь худалдагчийн мэдүүлэгт заасны дагуу байна.Худалдагчийн каталог/товхимол болон бусад хэлбэрээр гаргасан бүх дээж, зураг, тодорхойлолт, тодорхойлолт, сурталчилгаа нь гэрээний нэг хэсэг болохгүй.Энэ нь дээжийн борлуулалт биш юм.

3. Хүргэлт:Худалдагч өөрөөр бичгээр тохиролцоогүй бол барааг хүргэх нь Худалдагчийн бизнесийн газарт хийгдэнэ.Үйлчилгээг худалдагчийн үнийн саналд заасан газар(ууд) дээр үзүүлнэ.Худалдан авагч нь бараа хүргэхэд бэлэн болсныг худалдагчид мэдэгдсэнээс хойш 10 хоногийн дотор барааг хүлээлгэн өгөх ёстой.Худалдагчаас бараа хүргэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд заасан аливаа огноо нь тооцоолол байх бөгөөд хүргэх хугацааг мэдэгдлээр тооцохгүй.Хэрэв ийм огноо заагаагүй бол хүргэх/гүйцэтгэлийг боломжийн хугацаанд гүйцэтгэнэ.Энэ хуулийн бусад заалтын дагуу худалдагч нь шууд, шууд бус болон үр дагавартай холбоотой аливаа алдагдлыг хариуцахгүй (тэдгээрийн гурван нэр томъёонд зөвхөн эдийн засгийн цэвэр алдагдал, ашгийн алдагдал, бизнесийн алдагдал, гудвилын хомсдол болон түүнтэй адилтгах алдагдал багтана) , Бараа, үйлчилгээг хүргэх аливаа саатал (худалдагчийн хайхрамжгүй байдлаас үүдэлтэй байсан ч) шууд болон шууд бусаар учирсан зардал, хохирол, төлбөр, зардал, түүнчлэн 180 хоногоос хэтрээгүй тохиолдолд аливаа саатал нь Худалдан авагчид Гэрээг цуцлах, цуцлах эрх олгохгүй.Хэрэв ямар нэг шалтгаанаар Худалдан авагч барааг бэлэн болсон үед хүлээн авахгүй, эсвэл Худалдан авагч зохих заавар, бичиг баримт, лиценз, зөвшөөрлийг өгөөгүйн улмаас Худалдагч бараагаа хугацаанд нь хүргэж чадахгүй бол:

(i) Барааны эрсдэл Худалдан авагчид шилжинэ;

(ii) Барааг хүргэгдсэнд тооцно;болон

(iii) Худалдагч нь барааг хүргэх хүртэл хадгалах боломжтой бөгөөд үүний дараа Худалдан авагч нь холбогдох бүх зардлыг хариуцна.Худалдан авагч нь эсрэгээр нотлох баримт гаргаж чадахгүй бол Худалдагчийн худалдааны газраас илгээхдээ Худалдагчийн бүртгэсэн барааны аливаа илгээмжийн тоо хэмжээ нь Худалдан авагчийн хүргэлтийн үеэр хүлээн авсан бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээний баттай нотлох баримт болно.Худалдан авагч нь Худалдагчаас үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд худалдагчийн шаардлагын дагуу өөрийн байгууламжид цаг тухайд нь, үнэ төлбөргүй нэвтрэх боломжийг олгож, эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын бүх дүрэм, аюулгүй байдлын шаардлагуудыг худалдагчид мэдээлнэ.Худалдан авагч нь мөн бүх лиценз/зөвшөөрлийг авч, хадгалж, үйлчилгээтэй холбоотой бүх хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх ёстой.Худалдан авагчийн аливаа үйлдэл/эс үйлдлээс болж Худалдагч үйлчилгээгээ гүйцэтгэхэд саад болж/хоцрогдвол Худалдагчаас гарсан бүх зардлыг Худалдагч нь худалдагчид төлнө.

4. Эрсдэл/гарчиг.Барааг хүргэх үеэс эхлэн худалдан авагч эрсдэлд орно.Дараах тохиолдолд худалдан авагчийн барааг эзэмших эрх нэн даруй дуусгавар болно.

(i) Худалдан авагч нь түүний эсрэг дампуурлын тушаал гаргасан, эсхүл зээлдүүлэгчидтэйгээ тохиролцоо, тохиролцоо хийсэн, эсхүл төлбөрийн чадваргүй зээлдэгчийг чөлөөлөх тухай хууль тогтоомжийн аливаа заалтыг өөрөөр ашиглах, эсхүл (байгууллага болох) зөвхөн сэргээн босгох, нэгтгэх зорилгоор төлбөрийн чадвартай сайн дурын үндсэн дээр татан буугдахаас бусад тохиолдолд зээлдүүлэгчдийн хурлыг (албан ба албан бус) зарлан хуралдуулах (албан ба албан бус), эсхүл татан буулгах (сайн дурын болон албадан) хийх, эсхүл эрх хүлээн авагч ба/эсвэл менежер, администратор, захиргааны хүлээн авагчтай байх өөрийн үйл ажиллагаа эсвэл түүний аль нэг хэсгийг томилсон, эсхүл Худалдан авагчийн администраторыг томилохоор шүүхэд гаргасан бичиг баримт, эсхүл администраторыг томилох хүсэлтэй байгаа тухай мэдэгдлийг Худалдан авагч, түүний захирлууд, эсхүл шаардлага хангасан хөвөгч төлбөр эзэмшигч (-д тодорхойлсон) өгсөн. БНХАУ-ын Аж ахуйн нэгжийн дампуурлын тухай хууль 2006), эсвэл шийдвэр гарсан эсвэл Худалдан авагчийг татан буулгах, эсвэл Худалдан авагчийн талаар захиргааны захирамж гаргах тухай аль ч шүүхэд өргөдөл гаргасан, эсхүл аливаа хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа эхэлсэн. Худалдан авагчийн төлбөрийн чадваргүй буюу төлбөрийн чадваргүй байдалтай холбоотой;эсвэл

(ii) Худалдан авагч нь өөрийн өмчөөс хууль ёсны эсвэл шударга ёсны дагуу ямар нэгэн шийтгэл оногдуулах, эсхүл түүний эсрэг авахыг хохироох, эсхүл Гэрээ эсвэл Худалдагч, Худалдан авагч хоёрын хооронд байгуулсан бусад гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, биелүүлээгүй, эсхүл БНХАУ-ын 2006 оны Аж ахуйн нэгжийн дампуурлын тухай хуулийн дагуу өр төлбөрөө төлөх боломжгүй, эсвэл Худалдан авагч нь худалдаа хийхээ больсон;эсвэл

(iii) Худалдан авагч аливаа барааг дарамтлах буюу ямар нэгэн байдлаар төлбөр ногдуулдаг.Худалдагч нь аливаа барааны өмчлөх эрх худалдагчаас гараагүй байсан ч барааны төлбөрийг нөхөн авах эрхтэй.Барааны аливаа төлбөр төлөгдөөгүй хэвээр байгаа ч Худалдагч бараагаа буцааж өгөхийг шаардаж болно.Барааг боломжийн хугацаанд буцааж өгөөгүй тохиолдолд Худалдан авагч нь барааг шалгаж үзэх, эсвэл худалдан авагчийн эзэмших эрх дуусгавар болсон тохиолдолд түүнийг буцааж авах зорилгоор бараа байгаа эсвэл хадгалагдаж болзошгүй аль ч байранд нэвтэрч, эргүүлэн авах эрхийг хүссэн үедээ худалдагчид олгоно. Барааг өөр зүйлд хавсаргасан, холбосон тохиолдолд учруулсан хохирлыг хариуцахгүйгээр таслах.Аливаа ийм буцаах буюу нөхөн төлбөр нь Гэрээнд заасны дагуу Худалдан авагчийн Барааг үргэлжлүүлэн худалдан авах үүрэг хариуцлагад нөлөөлөхгүй.Худалдагч аливаа бараа нь Худалдан авагчийн эзэмших эрх дуусгавар болсон бараа мөн эсэхийг тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд Худалдан авагч нь Худалдагчаас Худалдан авагчид худалдсан бүх төрлийн барааг худалдан авагчид нэхэмжлэх дарааллын дагуу худалдсан гэж үзнэ. .Гэрээ цуцлагдсаны дараа ямар шалтгаанаас үл хамааран энэхүү 4-р хэсэгт заасан худалдагчийн (гэхдээ Худалдан авагчийн бус) эрх хүчинтэй хэвээр байна.

Борлуулалт

5.Үнэ.Худалдагч бичгээр өөрөөр заагаагүй бол барааны үнэ нь хүргэгдсэн/хүргэгдсэн гэж үзсэн өдөр хэвлэгдсэн худалдагчийн үнийн жагсаалтад заасан үнэ байх бөгөөд үйлчилгээний үнийг худалдагчийн тогтоосон журмын дагуу тооцсон хугацаа, материалын үндсэн дээр тогтооно. стандарт өдрийн хураамжийн хувь хэмжээ.Энэ үнэд нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ) болон сав баглаа боодол, ачих, буулгах, тээвэрлэх, даатгалтай холбоотой бүх зардал/төлбөр хамаарахгүй бөгөөд Худалдан авагч төлөх үүрэгтэй.Худалдагч нь худалдагчаас үл хамаарах аливаа хүчин зүйлээс (хязгаарлалтгүйгээр гадаад валютын хэлбэлзэл гэх мэт) зардлын өсөлтийг тусгахын тулд бараа/үйлчилгээний үнийг хүргэхийн өмнө Худалдан авагчид мэдэгдэх замаар бараа/үйлчилгээний үнийг нэмэгдүүлэх эрхтэй. , валютын зохицуулалт, татварыг өөрчлөх, хөдөлмөрийн зардал, материал болон үйлдвэрлэлийн бусад зардлын мэдэгдэхүйц өсөлт), Худалдан авагчийн хүсэх барааг хүргэх хугацаа, тоо хэмжээ, үзүүлэлтийн өөрчлөлт, эсвэл Худалдан авагчийн заавраас үүдэлтэй аливаа саатал. , эсвэл Худалдан авагч худалдагчид зохих мэдээлэл/зааварчилгаа өгөхгүй байх.

6. Төлбөр.Худалдагч бичгээр өөрөөр заагаагүй бол бараа/үйлчилгээний үнийг дараах байдлаар фунт стерлингээр төлнө: Захиалгын хамт 30%;60% -ийг хүргэх / гүйцэтгэхээс 7-оос доошгүй хоногийн өмнө;хүргэлт/гүйцэтгэсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор 10%-ийн үлдэгдэл.Төлбөрийн хугацаа нь чухал байх ёстой.Худалдагч төлбөрөө хүлээн авах хүртэл төлбөрийг хүлээн авахгүй.Туслах үйлчилгээ эсвэл үүнтэй холбоотой үйлчилгээний үлдэгдэл хэвээр байгаа хэдий ч худалдан авалтын үнийг бүхэлд нь (тохиромжтой бол НӨАТ оруулаад) дээр дурдсанчлан төлөх ёстой.Дээр дурдсанаас үл хамааран бүх төлбөрийг гэрээг цуцалсан даруйд төлөх ёстой.Худалдан авагч нь төлөх ёстой бүх төлбөрийг хасалтгүйгээр, сөрөг нэхэмжлэл, хөнгөлөлт, хасах болон бусад хэлбэрээр төлнө.Худалдан авагч нь худалдагчид төлөх ёстой төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд худалдагч төлөх эрхтэй

(i) ямар нэгэн шүүхийн шийдвэр гарахаас өмнө эсвэл дараа нь төлбөр хийх хүртэл 3%-тай тэнцэх хэмжээний сарын нийлмэл хүүтэй тэнцэх хэмжээний хүүг төлөх хугацаанаас эхлэн хүү тооцох [Худалдагч хүү шаардах эрхтэй];

(ii) Үйлчилгээний гүйцэтгэл, бараа нийлүүлэх ба/эсвэл түр зогсоох

(iii) Гэрээг мэдэгдэлгүйгээр цуцлах

7. Баталгаат хугацаа.Худалдагч нь үнийн саналын дагуу бүх материаллаг байдлын дагуу үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд боломжийн хүчин чармайлт гаргах ёстой.Худалдагч нь барааг нийлүүлсэн өдрөөс хойш 12 сарын хугацаанд гэрээний шаардлагыг хангасан байх баталгааг өгнө.Худалдагч нь барааны баталгааг зөрчсөн тохиолдолд дараахь тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.

(i) Худалдан авагч доголдлын талаар худалдагчид бичгээр мэдэгдэх бөгөөд хэрэв доголдол нь тээвэрлэгчид дамжих явцад гарсан гэмтлийн үр дүнд үүссэн бол Худалдан авагч согогийг илрүүлсэн эсвэл илрүүлэх ёстой байсан цагаас хойш 10 хоногийн дотор;болон

(ii) Худалдагчид ийм барааг шалгах мэдэгдлийг хүлээн авсны дараа боломжийн боломжоор хангагдсан бөгөөд Худалдан авагч (хэрэв худалдагчаас хүссэн бол) ийм барааг Худалдан авагчийн зардлаар худалдагчийн бизнесийн газарт буцааж өгөх;болон

(iii) Худалдан авагч нь худалдагчид сэжиглэгдсэн согогийн талаар бүрэн мэдээлэл өгнө.

Дараах тохиолдолд худалдагч баталгааг зөрчсөний хариуцлагыг хүлээхгүй.

(i) Худалдан авагч ийм мэдэгдэл өгсний дараа ийм барааг цаашид ашиглах;эсвэл

(ii) Худалдан авагч нь Барааг хадгалах, суурилуулах, ашиглалтад оруулах, ашиглах, засвар үйлчилгээ хийх талаар худалдагчийн амаар болон бичгээр өгсөн зааварчилгааг дагаж мөрдөөгүй, эсвэл (байгаа бол) худалдааны сайн практикийг хэрэгжүүлээгүйгээс доголдол үүсдэг;эсвэл

(iii) Худалдагчийн бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр Худалдан авагч ийм барааг өөрчилсөн буюу засварласан;эсвэл

(iv) Согог нь шударга элэгдлээс үүдэлтэй.Хэрэв бараа/үйлчилгээ нь баталгаат хугацаатай нийцэхгүй бол Худалдагч өөрийн сонголтоор ийм барааг (эсвэл гэмтэлтэй хэсгийг) засварлах, солих, үйлчилгээг дахин гүйцэтгэх, эсхүл уг бараа/үйлчилгээний үнийг гэрээний хувь хэмжээгээр буцаан олгоно. , Хэрэв Худалдагч хүсэлт гаргавал Худалдан авагч нь худалдагчийн зардлаар Бараа эсвэл ийм барааны гэмтэлтэй хэсгийг худалдагчид буцааж өгнө.Ямар нэгэн согог илрээгүй тохиолдолд Худалдан авагч нь сэжиглэгдсэн согогийг шалгахад гарсан боломжийн зардлыг худалдагчид нөхөн төлнө.Хэрэв худалдагч өмнөх 2 өгүүлбэрт заасан болзлыг дагаж мөрдвөл худалдагч ийм бараа/үйлчилгээний баталгааг зөрчсөн тохиолдолд цаашид хариуцлага хүлээхгүй.

8. Хариуцлагын хязгаарлалт.Дараахь заалтууд нь Худалдагчийн бүх санхүүгийн хариуцлагыг (түүний ажилчид, төлөөлөгч, туслан гүйцэтгэгч нарын үйлдэл/эс үйлдэхүйгээс үүдэн гарах аливаа хариуцлагыг оролцуулан) тодорхойлсон.

(i) Гэрээг зөрчсөн аливаа зөрчил;

(ii) Худалдан авагчийн хийсэн аливаа хэрэглээ, эсвэл бараа бүтээгдэхүүн агуулсан аливаа бүтээгдэхүүнийг дахин худалдах;

(iii) Үйлчилгээ үзүүлэх;

(iv) Худалдагчийн баримт бичигт байгаа аливаа мэдээллийг ашиглах, ашиглах;болон

(v) Гэрээний дагуу эсвэл түүнтэй холбоотой хайхрамжгүй байдал зэрэг аливаа төлөөлөл, мэдэгдэл, гэм буруутай үйлдэл/эс үйлдэхүй.

Хууль, нийтлэг хуульд заасан бүх баталгаа, нөхцөл болон бусад нөхцөл (БНХАУ-ын Гэрээний тухай хуульд заасан нөхцлөөс бусад) нь хуульд заасан бүрэн хэмжээгээр гэрээнд хамаарахгүй.Эдгээр нөхцлийн юу ч худалдагчийн хариуцлагыг үгүйсгэхгүй, хязгаарлахгүй:

(i) Худалдагчийн хайхрамжгүй байдлаас болж нас барсан эсвэл бие махбодид учирсан гэмтэл;эсвэл

(ii) Худалдагч хариуцлагыг нь үгүйсгэх буюу хасахыг оролдох нь хууль бус байж болзошгүй аливаа асуудлаар;эсвэл

(iii) залилан мэхлэх эсвэл хуурамчаар төөрөгдүүлсэн.

Дээр дурдсан зүйлийг харгалзан, Гэрээг гүйцэтгэх эсвэл төлөвлөсөн гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор үүссэн гэрээнд заасан гэм буруу, зөрчил (үүнд хайхрамжгүй хандах, хуулиар хүлээсэн үүргээ зөрчсөн гэх мэт), худал мэдүүлэх, нөхөн төлбөр олгох болон бусад тохиолдолд худалдагчийн нийт хариуцлага нь гэрээний үнээр хязгаарлагдана;болон Худалдагч нь шууд, шууд бус, үр дагавартай эсэхээс үл хамааран ашиг алдах, бизнесээ алдах, гудвилын хомсдолд орох, эсхүл үүнээс үүдэн гарсан аливаа нөхөн олговрын (ямар ч шалтгаанаас үл хамааран) нэхэмжлэлийн талаар Худалдан авагчийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй. гэрээ.

9. Давагдашгүй хүчин зүйл.Худалдагч нь нөхцөл байдлын улмаас бизнесээ явуулахад саад болсон эсвэл хойшлогдсон тохиолдолд Худалдан авагчийн захиалсан бараа/үйлчилгээний хэмжээг (худалдан авагчийн өмнө хариуцлага хүлээхгүйгээр) хойшлуулах, гэрээг цуцлах, хэмжээг багасгах эрхтэй. Бурханы үйлдэл, байгууламж, тоног төхөөрөмжийг хураах, хураах, хураах, засгийн газрын үйл ажиллагаа, заавар, хүсэлт, дайн болон үндэсний онцгой байдал, терроризмын үйлдэл, эсэргүүцэл, үймээн самуун, үймээн самуун, гал түймэр, дэлбэрэлт, шуурга, хар салхи, хар салхи, аянга цахилгаан, байгалийн гамшиг, тахал, түгжрэл, ажил хаялт болон бусад хөдөлмөрийн маргаан (аль нэг талын ажиллах хүчинтэй холбоотой эсэх) зэрэг үер, тааламжгүй, цаг агаарын тааламжгүй эсвэл эрс тэс нөхцөл байдал, эсвэл тээвэрлэгчдэд нөлөөлж буй хязгаарлалт, саатал, эсвэл зохих буюу тохиромжтой материал, ажиллах хүч, түлш, нийтийн хэрэгсэл, эд анги, машин механизмын хангамжийг олж авах боломжгүй эсвэл саатсан, аливаа лиценз, зөвшөөрөл, эрх мэдэл аваагүй, импорт, экспортын зохицуулалт, хязгаарлалт, хориг.

10. Оюуны өмч.Худалдагчийн бие даан эсвэл Худалдан авагчтай хамтран боловсруулсан бүтээгдэхүүн/материал дээрх үйлчилгээтэй холбоотой оюуны өмчийн бүх эрхийг худалдагч эзэмшинэ.

11. Ерөнхий.Гэрээний дагуу худалдагчийн эрх, арга хэмжээ бүр нь гэрээнд заасан эсэхээс үл хамааран худалдагчийн бусад эрх, хамгаалалтад нөлөөлөхгүй.Гэрээний аливаа заалтыг шүүх, эсхүл бусад байгууллага бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн хууль бус, хүчин төгөлдөр бус, хүчин төгөлдөр бус, хүчин төгөлдөр бус, хэрэгжих боломжгүй, үндэслэлгүй гэж үзвэл энэ нь хууль бус, хүчин төгөлдөр бус, хүчин төгөлдөр бус, хүчин төгөлдөр бус, хүчин төгөлдөр бус, үндэслэлгүй байх ёстой. салгах боломжтой гэж үзсэн бөгөөд гэрээний үлдсэн заалтууд болон бусад заалтууд бүрэн хүчин төгөлдөр хэвээр байх болно.Худалдагч гэрээний аливаа заалтыг хэрэгжүүлэхгүй байх, эсвэл хэсэгчлэн биелүүлэхгүй байх, хойшлуулах нь гэрээнд заасан эрхээсээ татгалзсан гэж ойлгохгүй.Худалдагч гэрээ эсвэл түүний аль нэг хэсгийг шилжүүлж болох боловч Худалдагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр Худалдан авагч нь гэрээ болон түүний аль нэг хэсгийг шилжүүлэх эрхгүй.Худалдан авагч гэрээний аливаа заалтыг зөрчсөн, эсхүл үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд худалдагчаас татгалзсан нь дараагийн зөрчил, үүргээ гүйцэтгээгүйгээс татгалзсан гэж үзэхгүй бөгөөд гэрээний бусад нөхцлүүдэд ямар ч байдлаар нөлөөлөхгүй.Бүгд Найрамдах Хятад Ард ​​Улсын 2010 оны Гэрээний (гуравдагч этгээдийн эрхийн тухай) хуулийн дагуу гэрээний аль нэг нөхцөл нь гэрээнд ороогүй аливаа этгээдээр хэрэгжихийг гэрээний талууд хүсэхгүй байна.Гэрээний үүсэх, оршин тогтнох, бүтээн байгуулалт, гүйцэтгэл, хүчин төгөлдөр байдал болон бүх асуудлыг Хятадын хуулиар зохицуулах бөгөөд талууд Хятадын шүүхийн онцгой эрх мэдэлд захирагдана.

Бараа, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий нөхцөл

1. НӨХЦӨЛИЙН ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖ.Эдгээр нөхцөл нь Худалдан авагчийн бараа нийлүүлэх ("Бараа") болон/эсвэл үйлчилгээ үзүүлэх ("Үйлчилгээ") захиалгад ("Захиалга") хамаарах бөгөөд захиалгын нүүрэн дээрх нөхцлүүд нь Бараа/үйлчилгээтэй холбоотой Худалдан авагч ба худалдагчийн хоорондын гэрээний харилцааг зохицуулах нөхцөл.Худалдагчийн үнийн санал, нэхэмжлэх, баталгаажуулалт болон бусад баримт бичигт заасан өөр нөхцөл хүчингүй бөгөөд хүчин төгөлдөр бус байна.Худалдан авагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бичгээр зөвшөөрөөгүй бол захиалгын нөхцөл, түүний дотор эдгээр нөхцөл, болзлыг хязгаарлалгүйгээр өөрчлөх нь Худалдан авагчийн хувьд заавал байх ёстой.

2. ХУДАЛДАН АВАХ.Захиалга нь Худалдан авагчийн түүнд заасан бараа ба/эсвэл үйлчилгээг худалдан авах саналыг хэлнэ.Худалдан авагч нь худалдагчид мэдэгдэх замаар хүссэн үедээ ийм саналаас татгалзаж болно.Худалдагч нь Захиалгад заасан хугацаанд Худалдан авагчид бичгээр мэдэгдэн захиалгыг хүлээн авах буюу татгалзах ёстой.Хэрэв худалдагч энэ хугацаанд Захиалгыг ямар ч болзолгүйгээр хүлээн авах эсвэл татгалзахгүй бол энэ нь хүчингүй болж, бүх талаар тодорхойлно.Худалдагч хүлээн зөвшөөрч, төлбөрөө хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл гүйцэтгэлийг эхлүүлсэн нь уг захиалгыг үндэслэлгүйгээр хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

3. БАРИМТ БИЧИГ.Худалдагчийн нэхэмжлэх, хуулгад нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ)-ын хувь хэмжээ, ногдуулсан дүн, худалдагчийн регистрийн дугаарыг тусад нь бичнэ.Худалдагч нь барааны талаар захиалгын дугаар, барааны шинж чанар, тоо хэмжээ, барааг хэрхэн, хэзээ илгээсэн зэргийг тусгасан зөвлөмжийн хуудас өгнө.Худалдан авагчид илгээсэн барааны бүх илгээмж нь сав баглаа боодлын хуудас, шаардлагатай бол "Тохирлын гэрчилгээ"-г тус бүрд нь захиалгын дугаар, барааны шинж чанар, тоо хэмжээг (хэсгийн дугаар оруулаад) харуулсан байна.

4. Худалдан авагчийн өмч.Худалдан авагчаас захиалгыг биелүүлэхийн тулд худалдагчид нийлүүлсэн бүх хээ, хэв, хэв, багаж хэрэгсэл, зураг, загвар, материал болон бусад зүйлс нь Худалдан авагчийн өмч хэвээр байх бөгөөд Худалдан авагчид буцааж өгөх хүртэл эрсдэлийг худалдагч хариуцна.Худалдагч нь Худалдан авагчийн өмч хөрөнгийг худалдагчийн хамгаалалтаас гаргахгүй, мөн ашиглахыг (захиалга биелүүлэхээс бусад тохиолдолд), хураан авах, хураахыг зөвшөөрөхгүй.

5. ХҮРГЭЛТ.Захиалга биелүүлэхэд цаг хугацаа чухал.Худалдагч нь барааг захиалгад заасан хугацаанаас өмнө буюу түүнээс өмнө, эсвэл огноог заагаагүй бол боломжийн хугацаанд захиалгад заасан байранд хүргэх ба/эсвэл үйлчилгээг гүйцэтгэнэ.Хэрэв худалдагч тохиролцсон хугацаанд хүргэж чадахгүй бол Худалдагч нь Худалдагчийн зардлаар, Худалдан авагчийн зааж болох тусгай хүргэлтийн зохицуулалтыг хийх бөгөөд эдгээр зохицуулалт нь Захиалгын дагуу Худалдан авагчийн эрхийг хөндөхгүй.Худалдан авагч нь бараа нийлүүлэх болон/эсвэл үйлчилгээний гүйцэтгэлийг хойшлуулах хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд худалдагч эрсдэлийг хариуцах шаардлагатай аюулгүй хадгалах ажлыг зохион байгуулна.

6. ҮНЭ БА ТӨЛБӨР.Бараа/үйлчилгээний үнэ нь захиалгад заасанчлан байх бөгөөд холбогдох аливаа НӨАТ-ыг (НӨАТ-ын падаанаар Худалдан авагч төлөх ёстой), сав баглаа боодол, савлагаа, тээвэрлэлтийн тээвэрлэлт, даатгал, татвар, хураамж (НӨАТ-аас бусад).Захиалгад өөрөөр заагаагүй бол Худалдан авагч бараа/үйлчилгээг ямар ч болзолгүйгээр хүргэж, хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд Худалдагчаас хүчинтэй НӨАТ-ын падааныг хүлээн авснаас хойш 60 хоногийн дотор бараа/үйлчилгээний төлбөрийг худалдан авагч төлнө.Худалдан авагч төлбөрөө төлсөн байсан ч гэсэн захиалгыг бүх талаараа дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд Худалдан авагчид бараа/үйлчилгээг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн нийлүүлснээс хойш боломжит хугацааны дотор татгалзах эрхтэй. Ийм тохиолдолд Худалдагч нь эдгээр бараа/үйлчилгээний талаар Худалдан авагчийн эсвэл түүний нэрийн өмнөөс төлсөн бүх мөнгийг буцаан олгохыг шаардаж, татгалзсан барааг авах ёстой.

7. ЭРСДЭЛ/ЭРСДЛИЙГ ДАВАНГААХ.Бараанаас татгалзах Худалдан авагчийн эрхийг хөндөхгүйгээр барааны эрх нь хүргэлтийн үед Худалдан авагчид шилжинэ.Барааны эрсдэл нь зөвхөн Худалдан авагч хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд л Худалдан авагчид шилжинэ.Хэрэв барааг худалдан авагч төлбөрөө төлсний дараа татгалзсан бол худалдан авагч тухайн барааны төлбөрийг бүрэн буцаан олгосныг хүлээн авсны дараа уг барааны өмчлөх эрхийг худалдагчид шилжүүлнэ.

8. ШИНЖИЛГЭЭ БА ШАЛГАЛТ.Худалдан авагч нь бараа/үйлчилгээг хүргэхээс өмнө эсвэл хүлээн авахаас өмнө туршилт/шалгах эрхтэй.Худалдагч нь бараа/үйлчилгээг хүргэхээс өмнө Худалдан авагчийн шаардсан туршилт/хяналт шалгалтыг хийж, бүртгэж, бүх бүртгэлийн баталгаажуулсан хуулбарын хамт худалдан авагчид үнэ төлбөргүй нийлүүлнэ.Өмнөх өгүүлбэрийн нөлөөллийг хязгаарлахгүйгээр, хэрэв тухайн бараа/үйлчилгээнд Британийн эсвэл олон улсын стандарт хамаарах бол Худалдагч тухайн стандартын дагуу холбогдох бараа/үйлчилгээг турших/шалгана.

9. ТУСЛААН ГҮЙЦЭТГЭХ/ТООГЦОЛТ.Худалдагч нь Худалдан авагчийн урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр энэхүү захиалгын аль нэг хэсгийг туслан гүйцэтгүүлэхгүй, бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.Худалдан авагч нь энэхүү захиалгын дагуу хүлээсэн үр өгөөж, үүргийг дурын хүнд шилжүүлж болно.

Худалдан авалт

10. БАТАЛГАА.Худалдагчийн бүх нөхцөл, баталгаа, үүрэг хариуцлага болон нийтлэг хууль, хуулиар илэрхийлсэн болон далдлагдсан Худалдан авагчийн бүх эрх, эрх чөлөө, түүний дотор Худалдагч нь зориулалтын дагуу ашиглах, худалдаалах боломжтой гэх мэт боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй захиалгад хамаарна. Худалдан авагч ямар зорилгоор бараа/үйлчилгээг шаардах талаар бүрэн мэдэгдэлтэй байна.Бараа нь худалдагчийн гаргасан тодорхойлолт/мэдэгдэл, худалдааны холбоод болон бусад байгууллагаас гаргасан бүх холбогдох практик дүрэм, удирдамж, стандарт, зөвлөмжид нийцсэн байх ба холбогдох бүх Британийн болон олон улсын стандартыг багтаасан бөгөөд салбарын шилдэг туршлагуудад нийцсэн байна.Бараа нь сайн, сайн материалаар хийгдсэн, бүх согоггүй, нэгдүгээр зэрэглэлийн хийцтэй байх ёстой.Худалдагч нь захиалгын гүйцэтгэлийн бүх тал дээр өөрийгөө мэргэжилтэн гэж үздэг тул үйлчилгээг зохих ур чадвар, болгоомжтойгоор хангана.Худалдагч нь тухайн барааг өмчлөх эрхтэй бөгөөд бараа нь аливаа гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд нийцсэн аливаа төлбөр, барьцаа, дарамт болон бусад эрхээс чөлөөлөгдөнө гэдгээ баталгаажуулдаг.Худалдагчийн баталгаа нь бараа хүргэлт, үйлчилгээ үзүүлснээс хойш 18 сарын хугацаанд хүчинтэй байна.

11. НӨХӨЛИЙН ТӨЛБӨР.Худалдагч нь дараахаас үүсэх аливаа алдагдал, нэхэмжлэл, зардлаас (өмгөөллийн хөлсийг оруулаад) худалдан авагчийг хамгаалж, нөхөн төлнө.

(a) Худалдагч, түүний төлөөлөгч, үйлчлэгч, ажилчдын эсвэл бараа ба/эсвэл үйлчилгээний улмаас учирсан аливаа хувийн гэмтэл, эд хөрөнгийн гэмтэл;болон

(б) Бараа ба/эсвэл үйлчилгээтэй холбоотой аливаа оюуны болон аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн аливаа зөрчлийг зөвхөн Худалдан авагчийн гаргасан загварт хамаарахаас бусад тохиолдолд.

(b)-д заасан аливаа алдагдал/нэхэмжлэл/зардал гарсан тохиолдолд худалдагч өөрийн зардлаар болон Худалдан авагчийн сонголтоор барааг зөрчилгүй болгож, зөрчилгүй нийцтэй бараагаар солих, эсвэл төлсөн дүнг бүрэн хэмжээгээр буцаан олгоно. Зөрчилтэй барааны талаар худалдан авагч.

12. ЦУСГАЛТ.Худалдан авагч нь өөрийн эзэмшиж болох аливаа эрх, нөхөн төлбөрийг хохироохгүйгээр дараах тохиолдолд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүйгээр захиалгыг нэн даруй цуцалж болно: (a) Худалдагч зээлдүүлэгчтэйгээ сайн дурын тохиролцоо хийх эсвэл захиргааны тушаал, дампуурсан, татан буугдах (нэгтгэх, сэргээн босгох зорилгоос бусад тохиолдолд);(б) үүрэг хариуцлага хүлээгч нь худалдагчийн эд хөрөнгө, үүрэг даалгаврыг бүхэлд нь эсвэл зарим хэсгийг нь эзэмшиж, эсвэл томилогдсон;(в) Худалдагч Захиалгын дагуу хүлээсэн үүргээ зөрчсөн бөгөөд Захиргааны арга хэмжээ авахыг шаардсан Худалдан авагчаас бичгээр мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш хорин найм (28) хоногийн дотор уг зөрчлөө (засах боломжтой бол) засч залруулахгүй бол;(г) Худалдагч нь бизнес эрхлэхээ болих буюу заналхийлэх эсвэл төлбөрийн чадваргүй болсон;эсвэл (д) Худалдан авагч нь дээр дурьдсан үйл явдлын аль нэг нь худалдагчтай холбоотой тохиолдох гэж байгааг үндэслэлтэй ойлгож, энэ тухай худалдагчид мэдэгдэнэ.Цаашилбал, Худалдан авагч нь худалдагчид арав (10) хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэл өгснөөр ямар ч шалтгаанаар захиалгаа хэдийд ч цуцлах эрхтэй.

13. НУУЦ.Худалдагч нь өөрийн ажилчид, төлөөлөгч болон туслан гүйцэтгэгчид нь Худалдан авагчийн бизнестэй холбоотой аливаа мэдээллийг, түүний дотор техникийн үзүүлэлтүүд, дээж, зураг төсөл зэргийг багтаасан боловч үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр гуравдагч этгээдэд мэдэгдэхгүй байх, ашиглахгүй байх ёстой. Худалдагч нь захиалгыг биелүүлэх эсвэл бусад тохиолдолд зөвхөн захиалгыг зохих ёсоор гүйцэтгэхэд шаардлагатай тохиолдолд ийм мэдээллийг ашиглаж болно.Захиалга дууссаны дараа худалдагч эдгээр бүх зүйл, хуулбарыг буцааж, Худалдан авагчид шууд хүргэх ёстой.Худалдагч нь Худалдан авагчийн урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр Захиалгатай холбогдуулан Худалдан авагчийн нэр, барааны тэмдгийг ашиглахгүй, эсвэл сурталчилгааны материалд захиалга байгаа эсэхийг задруулахгүй.

14. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГЭРЭЭ.Хэрэв захиалгын нүүрэн дээр БНХАУ-ын Засгийн газрын хэлтсээс Худалдан авагчтай байгуулсан гэрээнд тусалж байна гэж заасан бол уг тушаалд хавсралтад заасан нөхцөл хамаарна.Хавсралтад заасан аливаа нөхцөл нь энд заасан нөхцөлтэй зөрчилдсөн тохиолдолд эхнийх нь давуу эрх олгоно.Худалдагч захиалгын дагуу тогтоосон үнэ нь БНХАУ-ын Засгийн газрын хэлтэс болон худалдагчийн хооронд байгуулсан шууд гэрээний дагуу худалдагчийн нийлүүлсэн ижил төрлийн барааны үнээс хэтрэхгүй гэдгийг баталж байна.Худалдан авагч болон БНХАУ-ын Засгийн газрын хэлтэс хоёрын хооронд байгуулсан аливаа гэрээнд Худалдан авагчийн тухай дурдагдсан зүйл нь энэхүү Нөхцөл, болзолын зорилгоор худалдагчийн тухай лавлагаа гэж үзнэ.

15. АЮУЛТАЙ БАЙДАЛ.Худалдагч нь Захиалгын сэдэв байж болох Монреалийн протоколд хамаарах бодисын талаарх аливаа мэдээллийг Худалдан авагчид мэдэгдэх ёстой.Худалдагч нь эрүүл мэндэд аюултай бодистой холбоотой холбогдох бүх дүрэм журмыг дагаж мөрдөх бөгөөд Худалдан авагчид энэхүү журмын дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд Захиалгын дагуу нийлүүлсэн бодисын талаарх мэдээллийг өгөх, эсхүл Худалдан авагч аливаа зүйлийн талаар мэдэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах ёстой. Барааг хүлээн авах ба/эсвэл ашиглах явцад аливаа хүний ​​эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд аюул учруулахгүйн тулд онцгой урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай.

16. ХУУЛЬ.Уг тушаалыг Английн хуулиар зохицуулах бөгөөд хоёр тал Хятадын шүүхийн онцгой эрх мэдэлд захирагдана.

17. ГАРАЛ ҮҮСЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ;ЗӨРЧЛИЙН АШИГТ МАЛТМАЛЫН НЭГДСЭН.Худалдагч нь Худалдан авагчид зарагдсан бараа тус бүрийн гарал үүслийн гэрчилгээг өгөх бөгөөд уг гэрчилгээнд худалдагчийн баталгаажуулалт хийхдээ ашигласан гарал үүслийн дүрмийг заана.

18. ЕРӨНХИЙ.Худалдагч захиалгыг зөрчсөнөөс ямар ч худалдан авагч татгалзсан нь Худалдагч мөн адил болон бусад заалтыг дараагийн зөрчлөөс татгалзсан гэж үзэхгүй.Хэрэв энэ хуулийн аливаа заалтыг эрх бүхий байгууллага бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн хүчин төгөлдөр бус буюу хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзвэл бусад заалтын хүчин төгөлдөр байдалд нөлөөлөхгүй.10, 11, 13-р зүйл, үүнд заасан хугацаа дуусах эсвэл дуусгавар болох үед оршин тогтнохыг илэрхийлсэн эсвэл далдалсан заалтууд эсвэл бусад заалтууд хүчинтэй байх болно. Үүнд: 10, 11, 13-р зүйл. Энэ дагуу хүргүүлэх шаардлагатай мэдэгдлүүд нь бичгээр байх бөгөөд гараар хүргэх, нэгдүгээр зэрэглэлийн шуудангаар илгээх эсвэл илгээж болно. Захиалгад тусгагдсан нөгөө талын хаяг руу эсвэл талуудын тухай бүр бичгээр мэдэгддэг бусад хаяг руу факс илгээх.